PODŁĄCZENIA DO SIECI

BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Przyłączenie nieruchomości do sieci odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. W tym celu wnioskodawca składa do Zakładu wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wraz z mapą z planowanym przebiegiem usytuowania przyłącza wodociągowego. W przypadku, gdy w imieniu inwestora o wydanie warunków technicznych występuje pełnomocnik, dodatkowo wymagane jest upoważnienie /pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do reprezentowania/ występowania jego w imieniu. Przyłącze wodociągowe stanowi własność Odbiorcy usług, który ponosi także koszty jego utrzymania.

ZWZGB Prusice dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłączenia do sieci wodociągowej, co stanowi podstawę o dopuszczeniu przyłącza do eksploatacji.

 

przyłącza do sieci wodociągowej

 

- KROK PO KROKU -

Procedura przyłączenia się do sieci istniejącej:


1. W Biurze Obsługi Klienta ZWZGB Prusice należy złożyć Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej wraz z wymaganymi załącznikami, w tym:

- aktualną mapą sytuacyjno – wysokościową z nr ewidencyjnym działek (może to być zarówno mapa do celów opiniodawczych, projektowych lub wydruk z geoportalu

- upoważnieniem dla Pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście)

2. Na postawie wydanych Warunków przyłączenia do sieci, projektant powinien sporządzić plan sytuacyjny usytuowania przyłącza wodociągowego.
Przyłącza wodociągowe, które wychodzą poza granice działki inwestora mogą być dodatkowo uwarunkowane koniecznością dokonania uzgodnień na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym ((Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru).

3. Ważność warunków przyłączenia ustala się na okres 2 lat od daty wystawienia.

4. Należy ustalić właściciela terenu, przez który będzie przebiegać przyłącze wodociągowe i uzyskać jego pisemną zgodę na zajęcie terenu w celu zrealizowania planowanej inwestycji. Jeżeli właścicielem terenu jest zarządca drogi, należy złożyć u odpowiedniego zarządcy wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz wnieść stosowne opłaty.

5. Po zaakceptowaniu przez ZWZGB Prusice planu sytuacyjnego przebiegu przyłącza wodociągowego można przystąpić do realizacji budowy.

6. Wykonanie przyłącza wodociągowego można zlecić ZWZGB Prusice lub wykonać we własnym zakresie.

7. Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych, należy zgłosić ten fakt do ZWZGB Prusice, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

8. Złączenie przyłącza z czynną siecią wodociągową - nawiercenie sieci wodociągowej – zgodnie z cennikiem Tabela nr 2 pkt. 10

9. Wykonane przyłącze wodociągowe podlega inwentaryzacji geodezyjnej, a następnie odbiorowi technicznemu. Przyłącze wykonane przez Klienta należy zgłosić do odbioru w ZWZGB Prusice. W tym celu należy wypełnić FORMULARZ ZLECENIA – ZL wraz z wymaganymi załącznikami.

10. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę.

11. Uruchomienie przyłącza wodociągowego następuje po podpisaniu umowy z ZWZGB Prusice.


Niezbędne wnioski wraz z wykazem załączników dostępne są na stronie wodociagiprusice.pl w zakładce: pliki-do-pobrania

Wszelkie wnioski w sprawie można składać do ZWZGB Prusice za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: –Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POTRZEBNE WNIOSKI:

- WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

- WNIOSEK O ODBIÓR PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

- WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ 

- FORMULARZ ZLECENIA

- PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

- OŚWIADCZENIE TYTUŁ PRAWNY DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

 

W SKRÓCIE 5 najistotniejszych kroków:

1. Złożenie wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci (z dołączoną mapą do celów opiniodawczych/projektowych).
2. Na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci należy opracować dokumentację techniczną – plan sytuacyjny.
3. Uzgodnienie planu sytuacyjnego: u dostawcy wody, zarządcy dróg/właścicieli działek, w których zlokalizowane będzie przyłącze ( ewentualnie na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym (Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru)
4. Wykonanie przyłącza/złożenie formularza Zgłoszenia ( z zaznaczonymi pozycjami do wykonania.)
5. Odbiór techniczny