Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi komunikatami zamieszczonymi w aktualnościach, które dotyczą ataku hakerskiego na programy komputerowe służące do obsługi klientów.

Postępowanie windykacyjne

Trzy świnki skarbonkiOdbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę. Przekroczenie terminu płatności uprawnia Zakład do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności.

Aktualne zadłużenie z wezwaniem do zapłaty podawane jest na bieżąco w wystawianych fakturach.

W przypadku braku zapłaty za dwa pełne okresy rozliczeniowe Zakład wysyła do Odbiorcy wezwanie w sprawie uregulowania zaległej opłaty z wyznaczonym nowym terminem wpłacenia zaległej należności (w ciągu 14 dni od daty odebrania wezwania).

Jeżeli po upływie tego terminu nadal zaległa należność nie została wpłacona i ”odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty”( Art. 8 ust.1 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) Zakład przystępuje do procedury skutkującej odcięciem przyłącza wodociągowego, zawiadamiając Burmistrza Gminy oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

Jeśli po 20 dniach od daty wysłania decyzji odbiorca nadal zalega z należnościami, Zakład przystępuje do odcięcia przyłącza wodociągowego.