Postępowanie windykacyjne

Trzy świnki skarbonkiOdbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę. Przekroczenie terminu płatności uprawnia Zakład do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności.

Aktualne zadłużenie z wezwaniem do zapłaty podawane jest na bieżąco w wystawianych fakturach.

W przypadku braku zapłaty za dwa pełne okresy rozliczeniowe Zakład wysyła do Odbiorcy wezwanie w sprawie uregulowania zaległej opłaty z wyznaczonym nowym terminem wpłacenia zaległej należności (w ciągu 14 dni od daty odebrania wezwania).

Jeżeli po upływie tego terminu nadal zaległa należność nie została wpłacona i ”odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty”( Art. 8 ust.1 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) Zakład przystępuje do procedury skutkującej odcięciem przyłącza wodociągowego, zawiadamiając Burmistrza Gminy oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

Jeśli po 20 dniach od daty wysłania decyzji odbiorca nadal zalega z należnościami, Zakład przystępuje do odcięcia przyłącza wodociągowego.