Procedura reklamacyjna

Odbiorca usług ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących w szczególności:

 • ilości i jakości świadczonych usług,
 • wysokości opłat za usługi,
 • funkcjonowania przyrządów pomiarowych

 

Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody powinna być dokonana niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez Przedsiębiorstwo.

1. Zgłoszona reklamacja zostanie zarejestrowana i zweryfikowana pod kątem przedstawionych okoliczności oraz zasadności.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jej zgłoszenia.

3. W przypadku spraw reklamacyjnych wymagających kontroli w terenie lub dodatkowego rozpoznania, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Odbiorca zostanie powiadomiony.

4. Inne reklamacje Odbiorca może zgłaszać w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury lub zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.\

5. Reklamacje w formie wyłącznie pisemnej, można złożyć:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
 • przesłać listem poleconym na adres Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice ,
 • lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • imię i nazwisko lub firmę podmiotu zgłaszającego
 • przedmiot reklamacji
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację
 • informacje dotyczące kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację
 • numer telefonu do kontaktu

 

Odbiorca może reklamować prawidłowość naliczania należności wykazanych na fakturze.

Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
W wypadku powstania nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy, zwraca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Zakład rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 30 dni od udokumentowanej daty wpływu.
Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do Odbiorcy, udostępnia on nieruchomość osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo. Zaniechanie tego obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji.