Rozstrzyganie spraw spornych

Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowym a odbiorcami usług w zakresie:

  • odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę,
  • odcięcia dostawy wody,
  • odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

W sprawach spornych dotyczących ww. zakresu strona może wnioskować o rozstrzygnięcie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, które będzie następowało w drodze decyzji, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.