Wodomierze i zawory antyskażeniowe

 

Wodomierz główny, służący rozliczeniu ilości pobranej wody jest montowany i nadzorowany przez przedsiębiorstwo. Zgodnie z przepisami podlega legalizacji do 5 lat. Stosowanie wysokiej klasy wodomierzy i ich okresowa legalizacja gwarantuje rzetelne rozliczanie za świadczone usługi. Właściciel budynku zobowiązany jest przygotować i udostępniać pracownikom przedsiębiorstwa pomieszczenie do zamontowania wodomierza głównego oraz zadbać aby nie uległ uszkodzeniu (np. zabezpieczyć przed zamarzaniem). Nie zapewnienie dostępu do wymiany i legalizacji wodomierza grozi sankcjami karnymi.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wodomierz powinien być zamontowany na konsoli wodomierzowej pozwalającej na jego szybki i bezproblemowy montaż i demontaż,
a sama konsola zaopatrzona w podkładki wytłumiające drgania, przytwierdzona do stałego podłoża, np. muru. Pamiętać należy, aby przestrzegać zachowania pozycji zamontowania wodomierza. Wodomierz zamontowany w niewłaściwej pozycji, tzn. gdy przepływ wody w liczniku następuje w pionie zamiast w poziomie, traci on swoją klasę dokładności pomiaru przepływu, przez co mogą powstać różnice miedzy odczytem a rzeczywistym zużyciem wody.

Przed i za konsolą wodomierza należy zamontować zawory odcinające. Najczęściej stosuje się zawory kulowe, które w zupełności spełniają swoją rolę. Jednakże niektórzy producenci wodomierzy zastrzegają sobie prawo do nie uwzględnienia reklamacji w przypadku awarii wodomierza, jeśli podczas jego eksploatacji był on narażony na nagłe uderzenia strumienia wody w związku z powyższym koniecznym jest montaż zaworu antyskażeniowego, zgodnie § 113 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U poz. 1225 z dnia 9 czerwca 2022r), oraz normą PN -EN1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.