Parametry wody w sieci ZWZGB Prusice

Woda, którą dostarcza ZWZGB pochodzi z studni głębinowych usytuowanych w obrębie miejscowości Bychowo. Pobierana jest ona z sześciu ujęć wodnych. Trzy z nich zostały wybudowane 1968r. (SI, SII, i SIII) natomiast pozostałe trzy zostały wybudowane podczas modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Bychowie w 2001r. jako studnie zastępcze (SIz, SIIz, SIIIz). Wszystkie ujęcia są w ciągłej, naprzemiennej eksploatacji.

 

wydajność eksploatacyjna głębokość studni
Studnia SI - Q - 196,29 m3/h głębokość - 84 m p.p.m.
Studnia SII - Q - 142,21 m3/h głębokość - 74 m p.p.m.
Studnia SIII - Q - 82,58 m3/h głębokość - 81 m p.p.m.
Studnia SIz - Q - 150 m3/h głębokość - 69 m p.p.m.
Studnia SIIz - Q - 90 m3/h głębokość - 68 m p.p.m.
Studnia SIIIz - Q - 150 m3/h głębokość - 68 m p.p.m.

 

Schemat systemu zaopatrywania w wodę

Woda ujmowana z sześciu ujęć wodnych trafia bezpośrednio do Stacji Uzdatniania Wody w Bychowie.

Woda jest oczyszczana przez filtry piaskowe i węglowe, poddawana jest procesom napowietrzania i dezynfekcji podchlorynem sodu. Następnie poprzez liczącą ponad 350 kilometrową sieć wodociągową trafia bezpośrednio do mieszkańców 75 miejscowości położonych na terenie 4 Gmin: Prusic, Trzebnicy, Wołowa, Żmigrodu, oraz do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich, gdzie jest rozprowadzana do 3 miejscowości Gminy Oborniki Śląskie. Dzięki prowadzonym inwestycjom w modernizację SUW, przepompowni wody oraz sieci wodociągowych, smak wody z roku na rok poprawia się. Spełnia ona najbardziej rygorystyczne normy, a swoimi parametrami nie ustępuje wodzie dostarczanej mieszkańcom wielu miast europejskich.

Mimo niedoboru wody w naszym kraju, mieszkańcom eksploatowanego terenu przez ZWZGB susza w kranach nie grozi. Miejscowości chronione są bowiem przez 6 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 4000m3. Na spory wzrost zapotrzebowania wody ZWZGB też jest przygotowane. Wydajność zakładu uzdatniania „SUW Bychowo” pozwala jeszcze niemal dwukrotnie zwiększyć jej dostawę. Dzisiaj każdy mieszkaniec w ciągu doby zużywa średnio 90 litrów wody, czyli mniej więcej tyle ile mieści się w napełnionej do połowy wannie. Średnie zużycie wody z roku na rok jednak spada. To zasługa coraz większej popularności wodooszczędnego sprzętu AGD. Nie bez znaczenia dla tego faktu są także inwestycje ZWZGB w sieć wodociągową. Dzięki nim straty wody spowodowane przez awarie są o wiele mniejsze niż kilka lat temu.

 

Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa ZWZGB jest wyjątkowo rozległa. Ma 350 kilometrów długości. To mniej więcej tyle, ile wynosi odległość z Prusic do Szczecina. Oczywiście, wraz z rozwojem, z roku na rok przybywa kolejnych jej kilometrów.

ZWZGB w miarę możliwości finansowych modernizuje istniejące rurociągi. Kładzie szczególny nacisk na renowację armatury wodociągowej hydrantów, zasuw, znajdujących się na sieciach rozdzielczych.

 

Parametry wody

Woda to jedno z najważniejszych bogactw naturalnych. Bez niej na Ziemi nie byłoby życia. ZWZGB doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dostarczana przez ZWZGB woda odpowiada nawet najbardziej rygorystycznym polskim i europejskim normom.

Z wiadomych względów ujęcia, obiekty i tereny wodonośne ZWZGB znajdują się pod szczególną ochroną sanitarną. Na ich terenie mogą przebywać jedynie osoby upoważnione. To konieczne aby zapewnić bezpieczeństwo jej produkcji i dostaw do mieszkańców. Woda podlega badaniom prowadzonym i zlecanym przez Zakład do wyspecjalizowanych akredytowanych laboratoriów co kwartał. Woda badana jest bezpośrednio na ujęciach, po procesie uzdatniania na SUW w Bychowie, na przepompowniach wody oraz bezpośrednio w domach u odbiorców wody. To, że gotowy produkt dostarczany mieszkańcom jest w pełni bezpieczny dla zdrowia, potwierdzają także kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy i w Wołowie. Możecie nam Państwo zaufać. Dostarczamy źródło życia i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak jest to odpowiedzialne zadanie.

 

Parametry wody

Parametrów wody dostarczanej przez ZWZGB .

 

Lp Parametr Jednostka Wynik
1 Odczyn (pH) - 7,6
2 Przewodność elektryczna właściwa (PEW) µS/cm 620
3 Chlor wolny mg/l <0,05
4 Ołów (Pb) µg/l <4,0
5 Kadm (Cd) µg/l <0,30
6 Miedź (Cu) mg/l 0,0037
7 Chrom (Cr) µg/l <4,0
8 Rtęć (Hg) µg/l <0,050
9 Sód (Na) mg/l 38,4
10 Glin (Al) µg/l <10,0
11 Mangan (Mn) µg/l <4,0
12 Żelazo (Fe) µg/l <60,0
13 Arsen (As) µg/l 1,4
14 Nikiel (Ni) µg/l <5,0
15 Antymon (Sb) µg/l <1,0
16 Bor (B) mg/l 0,1
17 Tryt Bq/l <40
18 Twardość ogólna mg CaCo3/l 283
19 Mętność NTU <0,10
20 Barwa mgPt/l 10
21 Zapach TON 1
22 Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) mg/l 4,48
23 Chlorki (Cl) mg/l 28,9
24 Siarczany (SO42) mg/l 46,6
25 Fluorki (F) mg/l 0,32
26 Amonowy jon (NH4+) mg/l <0,05
27 Azotany (NO3-) mg/l 4,64
28 Azotyny (NO2-) mg/l <0,03
29 Benzo(a)piren µg/l <0,006
30 Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) µg/l <0,024
31 Chlorek winylu µg/l <0,20
32 1,2 - Dichloroetan µg/l <0,90
33 Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu (Suma trichloroetylenu i tetrachloroetylenu) µg/l <2,00
34 Suma trihalometanów (THM) µg/l 17,4
35 Pestycydy chloroorganiczne µg/l <0,020
36 Suma pestycydów µg/l <0,40
37 Całkowita dopuszczalna dawka mSv/rok <0,030
38 Magnez mg/l 12,2
39 Wapń mg/l 80,4