Obowiązek zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę

Zostałeś właścicielem nieruchomości do której dostarczamy wodę lub korzystasz z niej o nieuregulowanym stanie prawnym, obowiązkiem TWOIM jest zawarcie z nami umowy o zaopatrzenie w wodę.

 

JAKIE DOKUMENTY NIEZBĘDNE SĄ W CELU ZAWARCIA
UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ?

 

a. osoba fizyczna:

• wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę (do pobrania na stronie);
• dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny) lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
• jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości - pełnomocnictwa dla osób reprezentujących;
• w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dokument, który uprawdopodobni fakt korzystania z przyłączonej nieruchomości, np. decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością (do pobrania na stronie);

b. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (do obiektu, w którym prowadzona jest działalność):

• wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę(do pobrania na stronie);
• dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
• zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
• zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
• zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
• jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości - pełnomocnictwa dla osób reprezentujących;

c. spółki prawa handlowego:

• wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę (do pobrania na stronie);
• dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
• zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
• zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
• jeżeli umowę podpisują osoby niewymienione w KRS - aktualne pełnomocnictwo;

d. Wspólnota:

• wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę (do pobrania na stronie);
• zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
• zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
• uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty;
• umowa o administrowanie nieruchomością;

e. inne (instytucje państwowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, ZOZ):

• wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę (do pobrania na stronie);
• dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
• zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
• zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
• aktualny wypis z właściwego rejestru;
• jeżeli umowę podpisują osoby niewymienione w rejestrze - aktualne pełnomocnictwo.

W przypadku zmiany odbiorcy usług należy zawsze dostarczyć protokół zdawczo - odbiorczy (do pobrania na stronie).