Gmina Prusice Gmina Trzebnica Gmina Oborniki Gmina Wołów Gmina Żmigród
 
Informacje o RODO

Klauzula informacyjna

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje związane z wejściem w życie RODO*

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Wodociągowy Związku Gmin "Bychowo" z siedzibą w Prusicach ul. Kolejowa 30, 55 – 110 Prusice Wrocław, NIIP: 915-16-56-453, REGON: 932918498, zwane dalej „Administratorem”.

W każdym czasie, w sprawach ochrony Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres poczty elektronicznej: wodociagi@wodociagiprusice.pl lub telefonując pod numer 71/312-54-50 (w godzinach 7.30 -15.30 od poniedziałku do piątku) lub możesz skontaktować się za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: katarzyna.pudlowska@wodociagiprusice.pl lub telefonując pod numer 71/312-54-50 (w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku).

W JAKIM CELU MOŻEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w jednym lub kilku poniższych celach: na podstawie Twojej zgody (na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO):

 • w celu rejestracji i realizacji zgłoszeń, złożonych za pośrednictwem formularzy internetowych, opublikowanych na stronie internetowej www.wodociagiprusice.pl,
 • w celu rejestracji i realizacji zgłoszeń, wniosków i podań złożonych osobiście w biurze BOK, lub telefonicznie,
 • w celu wykonania przez nas zadania, które realizujemy w interesie publicznym tj. dostawa wody jako realizacja procesu zmierzającego do zawarcia umowy na dostawę wody, (na podstawie art.6 ust.1 lit. e RODO);
 • w celu realizacji, ciążącego na nas obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO*): należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 t.j. ze zm.),
 • archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Zakładzie na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 t.j. ze zm.);
 • jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art.6 ust.1 lit f RODO*);
 • w celu ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
 • w celu przeprowadzenia badania rynku, jako pierwszy etap postępowania przetargowego, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • w celach ustalenia, dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów pomiędzy Tobą a nami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,
 • w celu stwierdzenia zasadności roszczeń i obrony przed roszczeniami właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomość, z tytułu eksploatowanych lub użytkowanych przez nas urządzeń wodociągowych, budynków, budowli, zlokalizowanych na tych nieruchomościach, do których nie dysponujemy tytułem prawnym,
 • w celu nabywania nieruchomości pod planowane i realizowane przez nas inwestycje wodociągowe,
 • w celu prowadzenia badania satysfakcji klienta, celem określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i jakości świadczonych usług

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH

Odbiorcami przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych:

 • będą podmioty, którym mamy ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa: ( Policja; Straż Miejska; Prokuratura, Sąd);
 • będą inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych (np Urzędy Gmin członków Związku Gmin "Bychowo", Starostwo Powiatowe; Powiatowy Inspektorat Budowlany, Powiatowy Inspektor Sanitarny);
 • mogą być zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na naszą rzecz (podmioty przetwarzające): dostawcy usług IT; podmioty świadczące: usługi kurierskie; usługi pocztowe; usługi prawnicze; usługi windykacji należności; usługi: wydruku, adresowania, personalizacji dokumentów i załączników do dokumentów, konfekcjonowania przesyłek;

CZY SĄ PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI DO PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji procesu zmierzającego do zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia przez nas usług; niezbędne do rejestracji i obsługi kierowanej do nas korespondencji, wniosków, zgłoszeń; zapewnienia prawidłowej komunikacji z nami. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z nami.

NASZE OŚWIADCZENIE

Jako Administrator Twoich danych osobowych nie zamierzamy ich przekazywać do państwa trzeciego (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.

Jako Administrator Twoich danych osobowych nie zamierzamy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą:

 • przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. Z chwilą wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych o ile nie wykażemy innej podstawy prawnej, uprawniającej nas do przetwarzania twoich danych osobowych,
 • przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia, wniosku, złożonego osobiście lub za pośrednictwem formularza internetowego opublikowanego na stronie www.wodociagiprusice.pl;
 • przetwarzane przez okres dłuższy niż jest to konieczne, tj. do czasu zakończenia postepowania przetargowego, a w przypadku wyboru oferty i podpisania umowy, przez okres realizacji przedmiotu Zamówienia, a po dokonaniu odbioru przez okres przysługującej Administratorowi rękojmi i gwarancji;
 • przetwarzane przez okres realizacji ciążącego na nas obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 t.j. ze zm.)
 • przetwarzane przez cały okres realizacji umów i po jej rozwiązaniu do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji zawartych umowy (do 3 lat od dnia wymagalności ostatniej nieuiszczonej należności w związku z realizowaną umową oraz 10 lat od daty wymagalności roszczenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądowym) oraz upływu okresu zapewniającego realizację obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat), przy czym powyższe okresy sumują się.
 • przetwarzane przez okres realizacji celu, który realizujemy w interesie publicznym tj. dostawa wody i przez okres 10 lat od czasu całkowitej dezaktywacji przyłącza oraz upływu okresu zapewniającego realizację obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat), przy czym powyższe okresy sumują się.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Informujemy, że:

 • w każdej chwili przysługuje Tobie prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych o ile podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed datą jej wycofania.
 • masz prawo, w każdym czasie, dostępu do przekazanych nam swoich danych oraz otrzymania kopii tych danych, a także do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz ich uzupełnienia;
 • masz prawo, w każdym czasie żądania usunięcia danych, jeżeli uważasz że nie mamy podstaw do tego, aby Twoje dane przetwarzać;
 • masz prawo, żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli uważasz że mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezprawnie i nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Masz prawo do wniesienie sprzeciwu:

 • wobec przetwarzania Twoich danych w celu realizacji marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu,
 • z uwagi na szczególną Twoją sytuację wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonywania zadań w interesie publicznym. Jeżeli uzasadnisz dlaczego Twoim zadaniem, szczególna sytuacja w której się znajdujesz uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)