Gmina Prusice Gmina Trzebnica Gmina Oborniki Gmina Wołów Gmina Żmigród
 
Przyłącza i sieci

Krok po kroku (Wersja do druku)

Co zrobić, aby wykonać przyłącze i złączyć je z naszą siecią wodociągową.
 1. Złożyć w biurze zakładu "Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci" wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępny na stronie internetowej www.wodociagiprusice.pl lub w biurze zakładu.

  Należy skompletować następujące dokumenty:
  • uzgodniony w ZWZGB projekt budowlany przyłącza,
  • zgłoszenie lub pozwolenie na budowę wydane przez Wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym.
  • pisemną zgodę właściciela pasa drogowego na dokonanie wykopu
  • wypełnione zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych
 2. Należy zlecić w ZWZGB.
  • odbiór/przegląd przyłącza.
 3. Podpisać umowę o przyłączenie do czynnej sieci wodociągowej.

  Klient rozlicza się za usługę na podstawie kalkulacji, którą wcześniej akceptuje. Umowa o zaopatrzenie w wodę zostaje zawarta z dniem montażu wodomierza po dokonaniu odbioru/przeglądu przyłącza oraz podpisaniu przez Klienta.
 

Co trzeba zrobić, aby ZWZGB dostarczało wodę?

 1. W Biurze ZWZGB należy złożyć:
  • "Wniosek o zapewnienie dostawy wody" (dostępny w zakładce " – "Druki" oraz w Biurze ZWZGB);
  • mapę do celów opiniodawczych z zaznaczoną lokalizacją terenu inwestycji w skali 1:500 lub 1 : 1000. W przypadku więcej niż jednego obiektu koncepcja musi zawierać zaznaczoną lokalizację budynków i planowane rozmieszczenie dróg. Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w zależności od przynależnego terenu : w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy lub Starostwie Powiatowym w Wołowie, w wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.
  • wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • w przypadku gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.
 2. Zapewnienie dostawy wody jest wydawane w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku. Cena usługi jest określona w cenniku opłat ZWZGB i dostępna na stronie internetowej. (www.wodociagiprusice.pl w zakładce "Cennik usług").
 3. Należy zlecić wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
 4. W Biurze ZWZGB należy złożyć:
  • "Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci/przyłącza wodociągowego"
  • dwa egzemplarze dokumentacji technicznej sieci /przyłącza wodociągowego.
 5. Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest wydawane w ciągu 15 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji. Cena jest określona w cenniku usług ZWZGB .
 6. W Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego uzyskać opinię uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz, w zależności od wydanych warunków technicznych, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Trzebnicy/ Wołowie zgłosić budowę przyłącza wodociągowego uzyskując potwierdzenie złożonego wniosku..
 7. Należy ustalić właściciela terenu, przez który będzie przebiegać przyłącze wodociągowe i uzyskać jego pisemną zgodę na zajęcie terenu w celu zrealizowania planowanej inwestycji. Jeżeli właścicielem terenu jest Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy/ Wołowie należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz wnieść stosowne opłaty.
 8. Wykonanie przyłącza wodociągowego należy zlecić w Biurze Zakładu ZWZGB lub uprawnionemu wykonawcy.
 9. Przy zleceniu wykonania w ZWZGB należy złożyć w Biurze:
  • "Zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi w zgłoszeniu),
  • w przypadku gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.
Wykonanie przyłącza w ZWZGB trwa do 21 dni kalendarzowych od daty złożenia "Zgłoszenia…" po wcześniejszej akceptacji inwestora kosztów wykonawstwa. W przypadku problemów technicznych lub atmosferycznych termin może ulec zmianie. Po wykonaniu przyłącza przez uprawnionego wykonawcę następuje złączenie przyłącza wodociągowego z siecią wodociągowa, zawsze w obecności pracownika ZWZGB. Po dokonaniu przeglądu przyłącza zawierana jest umowa o zaopatrzenie w wodę. Przy zawieraniu umowy osoba prawna dodatkowo dołącza dokumenty rejestrowe:

 • kopię decyzji nadania numeru NIP,
 • kopię decyzji nadania numeru REGON,
 • kopię wypisu z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.